x

Zaloguj się

Poczucie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska

DLACZEGO OŚWIETLENIE ATEX?

Wykonywanie prac w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych często ma miejsce w warunkach obniżonej widoczności lub w ciemności. Oświetlenie może stać się krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynności w takich miejscach. W przypadku konieczności wejścia do takich obszarów w celu przeprowadzenia kontroli, czyszczenia lub konserwacji, konieczne jest użycie przenośnych lub tymczasowo rozstawianych urządzeń oświetleniowych.

Zagrożenie wybuchem lub pożarem spowodowane zapłonem unoszących się w powietrzu gazów, czy pyłów oznacza, że każde urządzenie elektryczne wprowadzane do miejsca podwyższonego ryzyka musi być bezpieczne pod kątem stosowania i nie powodować iskrzenia. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne normy dla urządzeń wprowadzanych i eksploatowanych w tzw. strefach zagrożenia wybuchem. Podstawową normą w tym zakresie jest dyrektywa 94/9/EC (ATEX Directive – strefa zagrożona wybuchem), która określa najbardziej podstawowe wymagania, jakie musi spełniać produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.